1. Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ο διαδικτυακός τόπος www.storaki.gr[εφεξής «storaki.gr»] . Αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας τόσο σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, όσο και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. H Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της Εταιρείας, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος.
 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ H Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου storaki.gr με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στη συνέχεια σε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και μόνο εφόσον συναινέσει ανεπιφυλάκτως στην εφαρμογή των.

Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.storaki.gr και ιδίως οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας storaki.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης και των όρων αλλαγών – επιστροφών από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και την Εταιρεία, ισχύοντες ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω όρους χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του storaki.gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των νέων (τροποποιημένων) όρων χρήσης και την ανεπιφύλακτη δέσμευσή σας από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής του storaki.gr.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ Η εγγραφή στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την χρήση των αληθών στοιχείων του χρήστη. Κατά την εγγραφή ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει στοιχεία ονοματεπώνυμου, ταχυδρομικής διεύθυνσης, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και τηλεφώνου επικοινωνίας. Προς αποφυγή σύγχυσης απαγορεύονται η επιλογή και/ή χρήση ονόματος χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με υπηρεσίες του storaki.gr ή με κάποιον διαχειριστή του storaki.gr (όπως administrator1, admin, webmaster κ.α). Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούνται ως ονόματα χρήστη προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμα, αριθμοί τηλεφώνων κτλ., ανεξαρτήτως του εάν ανταποκρίνονται ή όχι στην πραγματικότητα.

Το storaki.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση προς τον χρήστη. Το storaki.gr θεωρεί ότι όσα πρόσωπα εγγράφονται στο storaki.gr και συναλλάσσονται με την Εταιρεία μέσω αυτού είναι ικανά προς δικαιοπραξία και ότι η υποβολή παραγγελίας συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.

Ολοκληρώνοντας την παραγγελία και με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, αποδέχεστε την εγγραφή σας στο Newsletter. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά – προωθητικά emails, παρακαλώ επιλέξτε unsubscribe στο κάτω μέρος οποιουδήποτε newsletter.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο χρήστης παραλαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με τα στοιχεία και τον κωδικό ασφαλείας (password) που έχει δηλώσει. Ο χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Ο χρήστης οφείλει να φροντίζει τη διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας και την τυπική έξοδό του από την ιστοσελίδα.

Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα το storaki.gr. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα συμβατικό όρο.

4.Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η Εταιρεία τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών του storaki.gr σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2742/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση του Αρχείου της στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όσα Δεδομένα των χρηστών καταχωρούνται στο Αρχείο του storaki.gr είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα Υποκείμενα κατά την εγγραφή των.

Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή των σε εξυπηρετητή (server) και η χρήση των για την αποστολή όσων προϊόντων τα Υποκείμενα παραγγέλνουν στις διευθύνσεις που δηλώνουν. Για τον σκοπό της αποθήκευσης και μόνο τα Δεδομένα τηρούνται στην Ελλάδα. Η συναίνεση του χρήστη στους Όρους Χρήσης του storaki.gr παρέχει ταυτόχρονα και τη ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου για την επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του.Οι χρήστες (Υποκείμενα των Δεδομένων) έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, διορθώσουν, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα Δεδομένα που έχουν δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info(at)storaki.gr. Στην ίδια διεύθυνση οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με το νόμο.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του storaki.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το storaki.gr μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: Έχει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το storaki.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του storaki.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το storaki.gr ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ιδίων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ακόμη η Εταιρεία δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Δικαούται ωστόσο να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με τη λειτουργία ή τις υπηρεσίες του storaki.gr, εκτός εάν αντιτεθείτε ρητώς σε αυτό, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info(at)storaki.gr.

4.Β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ο εγκεκριμένος νόμιμα καταχωρημένος δικαιούχος χρήσης, του e-shop εμπορίας των πωλούμενων προϊόντων δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι σέβεται την ιδιωτικότητα του καταναλωτή και ιδίως την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Εναρμονίστηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα, με την αλλαγή νομοθεσίας επί του Γενικού  Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), που καθόρισε με τον νέο υπ. αριθμ. 2016/679 Κανονισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ετέθη σε ισχύ και ήδη ολοκλήρωσε με συναίνεση, την ασφαλή συγκέντρωση αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Συγκεκριμένα έλαβε την πλήρη συγκατάθεση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, τα στοιχείων των οποίων κωδικοποίησε προς αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling). Επιπλέον:

 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση, να τηρεί την άνω διαδικασία και για τους νέους πελάτες της.
 • Δεν συσχετίζει τις βάσεις  δεδομένων (linked data).
 •  Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την άμεση διαγραφή ή εξαγωγή και παράδοση των δεδομένων κατ’ απαίτηση και αποδέχεται να λαμβάνει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για  την υλοποίηση της συναλλαγής

Ο εγκεκριμένος νόμιμα καταχωρημένος δικαιούχος χρήσης, του e-shop εμπορίας των πωλούμενων προϊόντων, δηλώνει επίσης ανεπιφύλακτα ότι στο εξής  συμμορφώνεται πλήρως στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), ακόμα και όπως νομίμως αρμοδίως του προταθούν ή όπως τροποποιηθούν τόσο από τον ίδιο και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται για λογαριασμό του, τα προσωπικά δεδομένα και δηλώνει ότι αυτές είναι οι αμέσως κατωτέρω:

 • H  εταιρεία Google για Google Analytics, Google Adwords & Remarketing πληροφορίες από την Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance
 • Η  εταιρεία MailChimp για αποστολή newsletter: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr

 1. COOKIES Το storaki.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) σας από ένα εξυπηρετητή δικτύου (webserver) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο διαδίκτυο ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του storaki.gr είτε να απαγορεύετε τη χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Το storaki.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, ούτε εγγυάται για όσα προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρονται εκεί. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσης βλάβη τυχόν υποστεί ο χρήστης που τυχόν ακολουθήσει αυτούς τους συνδέσμους.
 3. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο δικτυακός τόπος storaki.gr δημιουργήθηκε, ανήκει και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, στη βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του storaki.gr, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η αποσυμπίληση ή η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του storaki.gr. Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο storaki.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.
 4. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Το περιεχόμενο του storaki.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το storaki.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης το storaki.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος διαδικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το storaki.gr, η Εταιρεία, οι μέτοχοι, εκπρόσωποι και εργαζόμενοι σε αυτήν ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν δεν φέρουν ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας ήθελε προκληθεί από τη χρήση του storaki.gr.
 5. ΒΛΑΒΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο χρήστης του storaki.gr ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκαλέσει από τη χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του storaki.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους χρήσης.
 6. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του storaki.gr, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή των, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών για την ερμηνεία ή επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς ήθελε προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση του storaki.gr.

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη υπηρεσιών του storaki.gr και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν θα έχει γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα έχει διατυπωθεί εγγράφως στο διαδίκτυο και δεν θα έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ storaki.gr.

 1. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Οι παρόντες όροι συναλλαγής καλύπτουν κάθε συναλλαγή (πώληση προϊόντων και αποστολή τους) μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας με την επωvυμία “ΤΣΑΠΑΡΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ” και τον διακριτικό τίτλo “Storaki” [εφεξής η «Εταιρεία»], μέσω του διαδικτυακού τόπου (site) www.storaki.gr [εφεξής «storaki.gr»]. Η αποδοχή των επέχει θέση υπογραφής γραπτής συμφωνίας. Το storaki.gr θεωρεί ότι τα πρόσωπα που συναλλάσσονται με το site είναι ικανά προς δικαιοπραξία και η υποβολή παραγγελίας είναι έγκυρη δήλωση βούλησης. Κάθε αποστολή ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων όρων και των όρων αλλαγών – επιστροφών.Για την ολοκλήρωση παραγγελίας, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας του δικτυακού τόπου storaki.gr. H παραγγελία σας θεωρείται έγκυρη όταν παραλάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίησή της, σχετική ειδοποίηση από το storaki.gr, ότι παρελήφθη η παραγγελία σας, εναλλακτικά, εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης, όταν παραλάβετε σχετική ειδοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας. Αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα την Εταιρεία περί αυτού. Σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας σας μπορείτε να την ακυρώσετε, ειδοποιώντας την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@storaki.gr ή στο τηλέφωνο 2314 017.213 (9π.μ.-5μ.μ)

Εφόσον υπάρξει υποψία ότι η παραγγελία πιθανόν να αφορά πελάτη χονδρικής ο οποίος ενδέχεται να κάνει αθέμιτο ανταγωνισμό στην εταιρεία, η παραγγελία δεν θα αποστέλλεται και αν έχει προεξοφληθεί θα γίνεται επιστροφή χρημάτων στον αγοραστή.

Οι παραγγελίες είναι υπό την έγκριση της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε από το τηλεφωνικό μας κέντρο καθώς κάθε περίπτωση εξετάζεται.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από τη ημέρα αποστολής της παραγγελίας, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση. Προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος είναι να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία άθικτη, να μην έχει επέλθει καμία φθορά σε αυτό, να μην έχει γίνει αποσφράγισή του και να υπάρχει απόδειξη λιανικής.

Επιστρέφετε το προϊόν που δεν θέλετε, εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι που ισχύουν για το φυσικό κατάστημα (βλέπε 2 φυσικό κατάστημα). Σας επιστρέφουμε τα χρήματα όταν παραλάβουμε το προϊόν. Τα χρήματα επιστρέφονται στην κάρτα αν έχει γίνει με κάρτα αν η παραγγελία είχε εξοφληθεί με κάρτα, ομοίως για paypal και σε τραπεζικό λογαριασμό εφόσον η παραγγελία είχε εξοφληθεί με αντικαταβολή.Από την αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος, αφαιρούνται 4.00€ (μεταφορικά επιστροφής).

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η Εταιρεία δεν εγγυάται προϊόντα που δεν κατασκευάζει η ίδια, και γενικότερα προϊόντα των οποίων είναι μόνο ο μεταπωλητής. Για τα προϊόντα αυτά παραλαμβάνετε εγγυήσεις απευθείας από τους προμηθευτές/κατασκευαστές τους, ενώ η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητά τους. Η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση καταλληλότητας για τα προϊόντα που προσφέρει για ορισμένο σκοπό. Η ευθύνη για το προϊόν που επιλέγετε για ορισμένο σκοπό είναι εξολοκλήρου δική σας. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης θεωρείται η Κηφισιά Αττικής, όπου και η έδρα της Εταιρείας.
 2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο καταναλωτής (χρήστης) λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας. Τα προϊόντα παραδίδονται από την υπηρεσία courier ΕΛΤΑ courier εντός 2 – 6 εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Για αποστολές σε Κύπρο τα προϊόντα παραδίδονται από την υπηρεσία courier KRONOS EXPRESS εντός 3 – 15 εργάσιμων ημερών. Τυχόν διορθώσεις στην παραγγελία μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός τριών (3) ωρών από την υποβολή αυτής. Εάν τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο χρήστης δεν παραδοθούν από υπαιτιότητα της Εταιρείας εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας, ο χρήστης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
 3. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΚαθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι εκείνη με την οποία πραγματοποίησε την παραγγελία ο αγοραστής. Η συγκεκριμένη τιμή ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στην ιστοσελίδα storaki.gr. Μεταγενέστερη ανατιμολόγηση δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς παραγγελίες. Σε περίπτωση έγκυρης διόρθωσης της παραγγελίας από πλευράς του χρήστη δεσμευτική τιμή είναι εκείνη που ισχύει κατά το χρόνο διόρθωσης και όχι της αρχικής υποβολής της παραγγελίας.
 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΓια τα δικαιώματα καταγγελίας και υπαναχώρησης από την σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας περί καταναλωτή. Σε περίπτωση καταγγελίας ή/και υπαναχώρησης από την πώληση θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως στο info@storaki.gr και τηλεφωνικώς στο 210 25 15 855 (9π.μ.-5μ.μ)
 5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΗ Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή των συνεργατών της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράτασης του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέτοιες περιπτώσεις είναι: απεργίες, πλημμύρες, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες ή κάθε κατάσταση η οποία δεν εξαρτάται από την Εταιρεία, όπως προβλήματα και καθυστερήσεις των ίδιων των προμηθευτών στις παραδόσεις των προϊόντων τους.
 6. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΗ παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών. Ειδικώς για διαφορές καθύλη υπαγόμενες (λόγω ποσού) στην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου, αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχει το Ειρηνοδικείο Αττικής.